Lesvoorwaarden

  • 1. Het cursusjaar loopt in de regel van de maandag in de week van 1 september tot en met de zaterdag in de laatste week van juni van het daaropvolgende kalenderjaar. In de regel zullen er in de schoolvakantie geen lessen worden gegeven.
  • 2. Een docent mag twee lessen per cursusjaar verzuimen wegens ziekte en/of overmacht, zonder dat recht op restitutie van de cursusgelden bestaat. Wanneer meer dan twee lessen verzuimd worden, zullen de lessen ingehaald dan wel door een vervanger gegeven worden. Indien dit niet gebeurt, kunnen de lesgelden worden gerestitueerd met inachtneming van de twee genoemde verzuimdagen. De restitutie wordt berekend naar het aantal niet gegeven lessen.
  • 3. De docenten zijn niet verplicht door leerlingen verzuimde lessen in te halen.
  • 4. Men is ingeschreven als leerling als men het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en ondertekend, en er in overleg met de docent tijd en plaats van de lessen is overeengekomen. Men schrijft zich in voor een volledig lesjaar (of resterend deel van het lesjaar bij latere instap).
  • 5. De leerling betaalt cursusgeld voor het volledige lesjaar. Wanneer men in de loop van het cursusjaar met het volgen van de lessen begint, zal de berekening van het verschuldigde cursusgeld geschieden op basis van het aantal lessen dat men op het moment van aanmelden nog kan volgen. Zie verder de betalingsregelingen op deze website.
  • 6. Boeken, muziek- en andere cursusbenodigdheden komen ten laste van de leerling. Instrumenten dienen voor eigen rekening in overleg met de docent te worden aangeschaft of gehuurd.
  • 7. Wanneer leerlingen die groepsonderwijs volgen langer dan een maand ziek zijn, kan de docent de lestijden van de overige leerlingen aanpassen.
  • 8. Bij beëindiging van de lessen in het lopende cursusjaar bestaat géén recht op restitutie van de lesgelden, behalve in geval van langdurige ziekte van de leerling of als deze verhuist naar elders (meer dan 20 km buiten Woudenberg). Onder langdurige ziekte van de leerling wordt verstaan langer dan één maand ziek. De restitutie bedraagt nooit meer dan 50% van het aantal niet gevolgde lessen. Bij verhuizing dient een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen te worden. De restitutie bedraagt nooit meer dan 50% van het aantal niet gevolgde lessen. Bij verhuizen dient een opzegtermijn van twee maanden in acht te worden genomen.
  • 9. Indien men de lessen in het volgende cursusjaar wenst te beëindigen, dient men dat vier weken voor het einde van het lopende cursusjaar kenbaar te maken (per brief of e-mail) aan één van de contactadressen (zie tabblad 'Muziekschool'). Bij geen afmelding wordt ervan uitgegaan dat de lessen in het nieuwe cursusjaar worden vervolgd. Jaarlijks ontvangen de leerlingen een nieuw lescontract van de betreffende docent.
  • 10. De muziekschool is niet aansprakelijk voor eventuele schade onder lestijd aan de persoon of eigendommen van de leerling; evenmin voor schade veroorzaakt door de leerling.