Lesvoorwaarden

Lesvoorwaarden

Lesvoorwaarden

 1. Het cursusjaar loopt van de maandag in de week van 1 september tot en met de zaterdag in de laatste week van juni van het daaropvolgende cursusjaar. In de regel zullen er in de schoolvakanties geen lessen worden gegeven.
 2. Een docent mag twee lessen per cursusjaar verzuimen wegens ziekte en/ of overmacht zonder dat er recht op restitutie van de cursusgelden bestaat. Wanneer meer dan twee lessen door de docent verzuimd worden, zullen de lessen ingehaald dan wel door een vervanger gegeven worden. Indien dit niet gebeurt, kunnen de lesgelden worden gerestitueerd met inachtneming van de twee genoemde verzuimdagen. De restitutie wordt berekend naar het aantal niet gegeven lessen.
 3. Lessen die ivm corona online moeten gegeven worden tellen als volwaardige lessen.
 4. De docenten zijn niet verplicht door leerlingen verzuimde lessen in te halen.
 5. Men is ingeschreven als leerling als men het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en ondertekend en er in overleg met de docent tijd en plaats van de lessen is overeengekomen. Men schrijft zich in voor een volledig lesjaar (of resterend deel van het lesjaar bij latere instap).
 6. De leerling betaalt het cursusgeld voor het volledige lesjaar. Wanneer men in de loop van het cursusjaar met het volgen van lessen begint, zal de berekening van het verschuldigde cursusgeld geschieden op basis van het aantal lessen dat men op het moment van aanmelden nog kan volgen. (zie betalingsregelen onder het kopje betalingsmogelijkheden)
 7. Boeken, muziek- en andere cursusbenodigdheden komen ten laste van de leerling. Instrumenten dienen voor eigen rekening in overleg met de docent te worden aangeschaft of gehuurd.
 8. Wanneer leerlingen die groepsonderwijs volgen langer dan een maand ziek zijn, kan de docent de lestijden van de overige leerlingen aanpassen.
 9. Bij beëindiging van de lessen in het lopende cursusjaar bestaat geen recht op restitutie van de lesgelden, behalve in geval van langdurige ziekte van de leerling of als deze verhuist naar elders (meer dan 20 km buiten Woudenberg). Onder langdurige ziekte wordt verstaan langer dan een maand ziek.
  De restitutie bedraagt nooit meer dan 50% van het aantal niet gevolgde lessen. Bij verhuizen dient een opzegtermijn van twee maanden in acht te worden genomen.
 10. Indien men de lessen in het volgende cursusjaar wenst te beëindigen, dient men dat 4 weken voor het einde van het lopende cursusjaar schriftelijk kenbaar te maken (per brief of mail) aan een van de contactadressen. Bij geen afmelding wordt ervan uitgegaan dat de lessen in het nieuwe cursusjaar worden vervolgd. Jaarlijks ontvangen de leerlingen een nieuw lescontract van de desbetreffende docent.
 11. De muziekschool is niet aansprakelijk voor eventuele schade onder lestijd aan de persoon of eigendommen van de leerling; evenmin voor schade veroorzaakt door de leerling.

Betalingsmogelijkheden

Omdat Muziekschool Woudenberg een docentencollectief is, ontvangt u een nota van de docent zelf. De cursusgelden moeten worden overgemaakt naar het rekeningnummer dat de docent op de nota vermeldt.

Er wordt slechts één keer per jaar een nota verzonden. Deze kan op verschillende manieren worden voldaan:

 1. Het gehele cursusbedrag ineens

Het gehele bedrag dient betaald te zijn voor 1 december van het lopende cursusjaar

 • In vier termijnen

Elk deelbedrag dient voor de desbetreffende termijn te zijn voldaan. Vervaldata zijn 1 november, 1 januari, 1 maart en 1 mei van het lopende cursusjaar.

 • In acht termijnen

Elk deelbedrag dient voor de desbetreffende termijn te zijn voldaan. Vervaldata zijn 1 november en verder de eerste van iedere maand t/m 1 juni van het lopende cursusjaar.

Betaling in 8 termijnen kan alleen als men zich in het begin van het cursusjaar inschrijft.

Als men van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt het cursusgeld met €15,-administratiekosten verhoogd.

 • Bij later instromen, maar vóór 31 maart van het lopende seizoen, dan kan men in maximaal 4 termijnen betalen. Van lessen die starten na 31 maart, dient het hele cursusbedrag ineens voldaan te worden in de eerste lesmaand.
 • Proeflessen en strippenkaarten dienen vooraf en in zijn geheel voldaan te worden.
 • Bij niet-tijdige betaling kan Muziekschool Woudenberg besluiten de lessen te beëindigen. Het totale lesgeld blijft echter verschuldigd.