Privacybeleid

Privacybeleid

Muziekschool Woudenberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Muziekschool Woudenberg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we u informatie over hoe Muziekschool Woudenberg omgaat met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Muziekschool Woudenberg verwerkt

Muziekschool Woudenberg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt, namelijk:
o muzieklessen aan Muziekschool Woudenberg volgt
o ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger bent van een minderjarige leerling van Muziekschool Woudenberg
o docent bent bij Muziekschool Woudenberg

Met welk doel en op welke basis verwerkt Muziekschool Woudenberg persoonsgegevens

Muziekschool Woudenberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o Afhandelen van betalingen van muzieklessen
o Verzenden van voor lessen en uitvoeringen relevante informatie
o U te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening correct te kunnen uitvoeren

Overzicht van persoonsgegevens die Muziekschool Woudenberg verwerkt
o Voornaam c.q. voorletters
o Achternaam
o Geslacht
o Geboortedatum
o Adresgegevens
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Bankrekeningnummer
o Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website van Muziekschool Woudenberg aan te maken, in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Muziekschool Woudenberg verwerkt

Muziekschool Woudenberg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: Gegevens van personen jonger dan 16 jaar die muzieklessen volgen. Muziekschool Woudenberg heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via muziekschoolwoudenberg@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. Bewaartermijn van persoonsgegevens Muziekschool Woudenberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Muziekschool Woudenberg verkoopt uw gegevens niet aan derden en geeft persoonsgegevens nooit door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Muziekschool Woudenberg verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sturen de informatie zonder uw toestemming nooit naar landen buiten de Europese Unie.

Hoe Muziekschool Woudenberg persoonsgegevens beveiligt

Muziekschool Woudenberg neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Muziekschool Woudenberg. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand, naar uzelf of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Indien u gebruik wilt maken van het recht op bezwaar en/of het recht op gegevensoverdraagbaarheid, of bij andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd verzoek naar muziekschoolwoudenberg@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door de juiste persoon is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Muziekschool Woudenberg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op een dergelijk verzoek reageren.

Vragen en klachten

Indien u, na het doornemen van het privacybeleid van Muziekschool Woudenberg, hierover vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens: muziekschoolwoudenberg@gmail.com Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u er met Muziekschool Woudenberg niet uit, dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft in dat geval het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen Het privacybeleid van Muziekschool Woudenberg kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website van Muziekschoool Woudenberg bekend gemaakt. We adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring van Muziekschool Woudenberg op de site te bekijken. .

E-mail: muziekschoolwoudenberg@gmail.com